Today's Mangal Event

 

DATE: 12th Dec 2018; TITHI: Magshar Sud 5, Vikram Samvat 2075

Shree Mahavir Bhagwan's Pratishtha in Aatmarthi Trust Jinmandir, Delhi (Vikram Samvat 2061).

Read More

Daily Program

 

MORNING

EVENING

MORNING (Sunday)

News & Events

 
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  15 Nov 18    

 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)
 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)

  03 Nov 18    

 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).
 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).

  14 Sep 18    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)

  20 Jul 18    

 • PJM Celebrates 4th Annual Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5/6).
 • PJM Celebrates 4th Annual Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5/6).

  14 Jun 18    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 15)

  22 Feb 18    

 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  28 Oct 17    

 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 9 - Kartak Sud 1)
 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 9 - Kartak Sud 1)

  13 Oct 17    

 • Kshamavanee Parva (Bhadarvo Vad 1).
 • Kshamavanee Parva (Bhadarvo Vad 1).

  07 Sep 17    

 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).
 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).

  26 Aug 17    

 • Pu. Bahenshree Champaben's 104th Janm Jayanti (Shravan Vad 2).
 • Pu. Bahenshree Champaben's 104th Janm Jayanti (Shravan Vad 2).

  09 Aug 17    

 • Ashadh Ashtanika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)

  01 Jul 17    

 • PJM Celebrates Completion of Two Years (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5).
 • PJM Celebrates Completion of Two Years (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5).

  26 May 17    

 • Pu. Bahenshree Champaben's Samadhi Din (Vaishakh Vad 3).
 • Pu. Bahenshree Champaben's Samadhi Din (Vaishakh Vad 3).

  13 May 17    

 • Pu. Nihalchandra Sogani's 105th Janma Jayanti (Vaishakh Vad 11).
 • Pu. Nihalchandra Sogani's 105th Janma Jayanti (Vaishakh Vad 11).

  06 May 17    

 • Pu. Gurudevshree's 128th Janm Jayanti (Vaisakh Sud 2).
 • Pu. Gurudevshree's 128th Janm Jayanti (Vaisakh Sud 2).

  28 Apr 17    

 • Prashammurti Pu. Bhagwatimata Champaben's Jatismarangyan Din (Chaitra Vad 8).
 • Prashammurti Pu. Bhagwatimata Champaben's Jatismarangyan Din (Chaitra Vad 8).

  19 Apr 17    

 • Param Krupalu Srimad Rajchandraji's Samadhi Din (Chaitra Vad 5).
 • Param Krupalu Srimad Rajchandraji's Samadhi Din (Chaitra Vad 5).

  16 Apr 17    

 • Shree Kahan Bal Mandal Celebrated Shree Mahaveer Bhagwan's 2616th Janma Kalyanak & Pu. Gurudevshree's 83rd Mangal Sampraday Parivartan Din (Chaitra Sud 13).
 • Shree Kahan Bal Mandal Celebrated Shree Mahaveer Bhagwan's 2616th Janma Kalyanak & Pu. Gurudevshree's 83rd Mangal Sampraday Parivartan Din (Chaitra Sud 13).

  09 Apr 17    

 • Shree Kahan-Bhagwati Pragna Mahila Mandal & Smt. Shardaben Shantilal Shah Family Organised Bhakti for Pu. Gurudevshree's 128th Janma Jayanti.
 • Shree Kahan-Bhagwati Pragna Mahila Mandal & Smt. Shardaben Shantilal Shah Family Organised Bhakti for Pu. Gurudevshree's 128th Janma Jayanti.

  08 Apr 17    

 • Prashammurti Bhagwati Shree Champamata's Samyaktva Jayanti Din (Fagan Vad 10)
 • Prashammurti Bhagwati Shree Champamata's Samyaktva Jayanti Din (Fagan Vad 10)

  23 Mar 17    

 • Fagaan Ashtanika Parva
 • Fagaan Ashtanika Parva

  05 Mar 17    

 • Kahan Bal-Yuva Sanskar Shibir
 • Kahan Bal-Yuva Sanskar Shibir

  05 Feb 17    

 • Parla Jin Mandir Pratishtha
 • Parla Jin Mandir Pratishtha

  17 May 15