Ashtanhika Parva - Kartak Sud 8 - 15, Veer Samvat 2544

Program from 28th October, 2017 to 4th November, 2017

Time Program
Morning
06.45 am - 08.00 am Shree Jinendra Abhishek, Poojan & Aarti (Live Broadcast)
08.15 am - 09.15 am Pu. Gurudevshree's CD Pravachan (Sh. Samaysaarji-Gatha 31-33)
09.15 am - 10.00 am Shastra Swadhyay (Sh. Rajendrakumarji Jain, Jabalpur on Sh. Samaysaarji-Gatha 31-33)
(Live Broadcast)
Evening
07.15 pm - 07.45 pm Sh. Jinendra Bhakti & Aarti
07.45 pm - 08.00 pm Pu. Bahenshreeben's Tatvacharcha
08.00 pm - 09.00 pm Shastra Swadhyay (Sh. Rajendrakumarji Jain, Jabalpur on Samadhimaran) (Live Broadcast)