9th Pratishtha Day Celebration Pravachan

MORNING PROGRAM

Swipe Left to view more
Pu. Gurudevshree's Pravachan
Shastra: Shree Samaysaar Kalash Tika Gujrati Hindi
Date Tithi-Var Prav No. Gatha No / Shlok No Prav Date Time Lang. Audio Guj PDF PDF Pg. No.
20-5-2023 Saturday, Jeth Sud 1 74 59,60/- 23-8-1977 59.28 H View 430
21-5-2023 Sunday, Jeth Sud 2 75 60/- 24-8-1977 60 H View 2
22-5-2023 Monday, Jeth Sud 3 76 60/- 25-8-1977 59.06 H View 13
23-5-2023 Tuesday, Jeth Sud 4 77 61/- 26-8-1977 60.33 H View 24
24-5-2023 Wednesday, Jeth Sud 5 78 '61,62 / - 27-8-1977 58.03 H View 35
Swipe Left to view more
Shastra Swadhayay By Sh. Shaileshbhai Shah, Vastrapur
Shastra: Shree Samaysaar Kalash Tika Gujrati Hindi
Date Tithi-Var Prav No. Gatha No Subject Time Lang. Audio Video
20-5-2023 Saturday, Jeth Sud 1 1534 -/60 Samaysar Kalash Tika 61.48 G
21-5-2023 Sunday, Jeth Sud 2 1537 -/60 Samaysar Kalash Tika 67.37 G
22-5-2023 Monday, Jeth Sud 3 1540 -/60 Samaysar Kalash Tika 48.42 G
23-5-2023 Tuesday, Jeth Sud 4 1543 -/60 Samaysar Kalash Tika 76.07 G
24-5-2023 Wednesday, Jeth Sud 5 1546 -/60 Samaysar Kalash Tika 50.26 G

EVENING PROGRAM

Swipe Left to view more
PU. Bahenshree's Tatvacharcha
Date Tatvacharcha Lang. Video File
20-5-2023 1 Gujarati
21-5-2023 2 Gujarati
22-5-2023 3 Gujarati
23-5-2023 4 Gujarati
24-5-2023 5 Gujarati
Swipe Left to view more
Shastra Swadhayay By Sh. Shaileshbhai Shah, Vastrapur
Shastra: Vajradant Barahmasa Hindi
Date Tithi-Var Prav No. Bol No Time Lang. Audio Video
20-5-2023 Saturday, Jeth Sud 1 1535 1-5/- 61.55 G
21-5-2023 Sunday, Jeth Sud 2 1538 5-20/- 63.01 G
22-5-2023 Monday, Jeth Sud 3 1541 21-38/- 64.59 G
23-5-2023 Tuesday, Jeth Sud 4 1544 39-56/- 64.52 G
24-5-2023 Wednesday, Jeth Sud 5 - -