5th Pratishtha Day Celebration Pravachan

MORNING PROGRAM

Swipe Left to view more
Pu. Gurudevshree's Pravachan
Shastra: Shree Samaysaar Gujarati Hindi
Date Tithi-Var Prav No. Gatha No. Prav Date Time Lang. Audio File Guj PDF PDF Pg. No.
03-June-2019 Monday, Vaishakh Vad 30 143 372 / 221 30-Sep-1966 59.14 H View 256
04-June-2019 Tuesday, Jeth Sud 1 144 73 / 47 01-Oct-1966 58.22 H View 274
05-June-2019 Wednesday, Jeth Sud 2 145 73 02-Oct-1966 59.16 H View 288
06-June-2019 Thursday, Jeth Sud 3 / 4 146 73,74 03-Oct-1966 58.41 H View 303
07-June-2019 Friday, Jeth Sud 5 147 74 04-Oct-1978 58.36 H View 320
Swipe Left to view more
Shastra (Shree Samaysaar) Swadhayay By Sh. Hemantbhai Gandhi
SHASTRA: Shree Samaysaar Gujarati Hindi
Date Tithi-Var Prav No. Gatha No. Subject Time Lang. Audio Video
03-June-2019 Monday, Vaishakh Vad 30 0758 372/221 Samaysaarji_G_372_S_221 45.32 G
04-June-2019 Tuesday, Jeth Sud 1 0761 72 Samaysaarji_G_72 45.46 G
05-June-2019 Wednesday, Jeth Sud 2 0764 72 Samaysaarji_G_72 44.49 G
06-June-2019 Thursday, Jeth Sud 3 / 4 0767 72 Samaysaarji_G_72 31.13 G
07-June-2019 Friday, Jeth Sud 5 0770 - Shrut Panchami 40.45 G

EVENING PROGRAM

Swipe Left to view more
Pu. Bahenshree's Tatvacharcha
Date Tatvacharcha Lang. Video File
03-June-2019 81 Gujarati
04-June-2019 82 Gujarati
05-June-2019 84 Gujarati
06-June-2019 89 Gujarati
07-June-2019 90 Gujarati
Swipe Left to view more
Shastra Swadhayay By Sh. Hemantbhai Gandhi
Shastra: Gurudevshree Na Vachanamrut Gujarati Hindi English
Date Tithi-Var Prav No. Bol No. Time Lang. Audio File Video
03-June-2019 Monday, Vaishakh Vad 30 0759 34-36 56.55 G
04-June-2019 Tuesday, Jeth Sud 1 0762 36-37 57.35 G
05-June-2019 Wednesday, Jeth Sud 2 0765 37-38 56.13 G
06-June-2019 Thursday, Jeth Sud 3 / 4 0768 39 54.05 G
07-June-2019 Friday, Jeth Sud 5 0771 40-41 58.43 G